Name Total creditRecent average credit Country
1) vongole 2,219,512,440 1,171,781.34 Japan
2) aqua@sky 1,111,802,789 0.08 Japan
3) skuramochi 663,360,148 0.08 Japan
4) hiro-beat 604,658,328 150,245.22 Japan
5) Q_Q@ffxiv@mmo 355,082,296 0.10 Japan
6) sadism@hneta 290,043,097 6.25 Japan
7) YTSHJM 241,678,461 705.98 Japan
8) Kagura Kagami@jisaku 233,206,165 0.09 Japan
9) choro37 230,504,848 0.10 Japan
10) YLS@chem 209,019,779 769,081.77 Japan
11) Carat@precure 200,041,175 0.09 Japan
12) Naoki 183,728,756 0.10 Japan
13) takashi_m 182,339,871 0.09 Japan
14) hermit 158,887,074 0.09 Japan
15) ArcSedna 139,885,295 158,123.68 Japan
16) tomo@body 139,352,893 183,119.89 Japan
17) KECH 134,761,919 0.10 Japan
18) siihei 128,213,819 0.09 Japan
19) sharakuh@EAnewsplus 118,189,985 0.09 Japan
20) sinbun 114,961,635 762.41 Japan
Next 20